NIET TEVREDEN ?

Ondanks al onze inspanningen kan het voorkomen dat de behandeling van u of uw kind niet loopt zoals u dat wenst. Wij vragen u dringend hier zo snel mogelijk met de behandelend logopedist over in gesprek te gaan.

Is de geboden oplossing niet naar uw tevredenheid, dan kunt u zich (ook) direct wenden tot mij, Els Backhuijs (praktijkhouder/eigenaar) 06-45695410.

Een passende en tevredenstellende oplossing voor alle partijen is meestal het resultaat. Mocht dat onverhoopt niet zo zijn, dan kunt u te allen contact opnemen met: Landelijk Klachtencommissie Logopedie Eerstelijn 0348-457073

CLIËNTENKLACHTRECHT & BEROEPSCODE

Op grond van de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector is elke logopedist verplicht een regeling te hebben voor de behandeling van klachten van patiënten / cliënten. Het gaat dan om klachten over het handelen van de zorgaanbieder (of het nalaten daarvan), dat nadelige gevolgen heeft voor de patiënt / cliënt. De wet schrijft voor dat klachten worden behandeld door een commissie, bestaande uit tenminste drie leden, waarvan de voorzitter niet werkzaam mag zijn bij of voor de betreffende zorgaanbieder.

Door de beroepsvereniging voor de logopedisten, de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) in Woerden, is zo’n klachtenregeling voor de logopedie tot stand gebracht en ook is voorzien in een onafhankelijke klachtencommissie. De beroepscode voor de logopedist vormt de basis voor deze klachtenregeling. Ons handelen wordt in hoofdzaak aan die beroepscode getoetst.

Deze praktijk hanteert de klachtenregeling en is aangesloten bij de klachtencommissie van de NVLF. Voor meer informatie over de klachtenregeling en de procedures die gevolgd moeten worden, is in de praktijk een brochure beschikbaar. De klachtenregeling zelf kan op verzoek worden ingezien.

De beroepscode is als afzonderlijk document op iedere locatie van de praktijk ter inzage beschikbaar. Een afschrift hiervan wordt op verzoek nagezonden.

ADRESSEN
Landelijke Klachtencommissie Logopedie Eerstelijn
T.a.v. Ambtelijk secretaris
Steinhagenseweg 2b
Postbus 75
3440 AB Woerden
Telefoon: 0348-457073

NVLF College van Toezicht op de naleving van de beroepscode voor Logopedisten
Postbus 75
3440 AB Woerden
Telefoon: 0348-457073